četrti letnik: 2000/2001 serija predavanj: predavanja / pogovori / predavatelji
 

tečaj za kustose sodobne umetnosti: tečajnice / potovanja / programski sodelavci / razstava / teksti tečajnic /

 
podpora

Urša Jurman
Pogovor z Eurovision 2000 (Marion von Osten, Peter Spillman in Susanna Perin)

EuroVision2000 je mreža medijskih aktivistov, ki se osredotoča na politično, družbeno in ekonomsko restrukturiranje Evrope (Evropske unije) v kontekstu globalizacijskih procesov, posebno pozornost pa posveča vprašanjem meja in migracije ter politiki azilov. Kakšno je vaše mnenje o političnosti danes; kje in kako vidite položaj ter vlogo umetnosti in kulture glede na možno in / ali potrebno politično delovanje, predvsem glede na možne politične implikacije in posledice, ki bi lahko izboljšale, spremenile obstoječe razmere in se ne bi zadovoljile s simbolno, manifestativno ravnjo?

Susanna Perin:
Politika danes ni več absolutna "moč" in "veličina", ampak je razdrobljena na številne možne politične akcije in akterje. (Dober pregled nad današnjim pojmovanjem politike dobite, če pogledate, na primer, kako heterogena je sestava antiglobalizacijskega gibanja, kjer se različne skupine borijo na različne načine.)
Kot umetnik, ki deluje na področju kulture, se moraš opredeliti tako kot kdorkoli drug, ki deluje na kateremkoli drugem področju; na podlagi svojih idealov in prepričanj moraš izbrati svojo vlogo v družbi. In lahko se zgodi, da te to, kar se godi okrog tebe, skrbi in boš zato poskusil delati na tem, da bi spremenil realnost z orodji in znanjem, ki so ti na voljo.
Vendar je težko govoriti o konkretnih rezultatih in posledicah, o spremembah in izboljšavah, ki jih lahko povzroči delo na mikropolitični ravni (kar počnemo mi). Seveda vidimo rezultate svojega dela: odvijajo se diskusije, producirajo se novi videi in publikacije, ljudje se zbirajo, sodelujejo, si izmenjujejo; vseeno pa je težko reči, v katero smer in h kakšnim rezultatom to vodi. Prizadevamo si iznajti nove oblike, nove načine delovanja in odpora.

Marion von Osten:
Strinjam se s Susanno, saj mislim, da je v zadnjih stoletjih pojmovanje političnosti doživelo precej sprememb. Danes zelo različne družbene skupine uporabljajo ta izraz za označevanje svojih specifičnih strategij. Bolj na splošno pa se zdi, da političnost razumemo kot orodje za vladanje ljudem. Slednje predstavljajo zlasti državne politike in politične stranke. Politika vladati "Drugemu" in biti predstavnik "Drugega" še vedno velja za mainstream politiko. Ko pa govorimo o politiki v smislu samoartikulacije, imamo v mislih zgodovino mikropolitike: gay in lezbično gibanje, feminizem, nastanitvene projekte, mirovno gibanje, boj skupine Sans Papiers in druge. Ta mikropolitična gibanja so namesto predstavnikov, ki bi govorili v "Njihovem" imenu, vzpostavila mreže, prostore in diskurze samoreprezentacije, kar je možno vplivalo na današnje pojmovanje političnosti. Očitno lahko danes na politiko gledamo tudi kot na vsakodnevno delovanje, kar so, na primer, naredili na Birmingham School of Contemporary Cultural Studies. Preučevali so mladinsko in pop kulturo, ker so želeli dognati, kako sta vplivali na reformulacijo in transformacijo marginalnosti. To pomeni, da političnost danes ni več univerzalna kategorija, ampak delovanje, ki lahko gradi (začasne) prostore (samo)artikulacije onkraj normativnih konceptov identitete. Posamične artikulacije namesto univerzalnih pa so povzročile tudi spremembo modernističnega koncepta levice, ki je poskušala zastopati in voditi večino delavskega razreda.
Kljub temu pa nas vsa politična (mainstream ali pa mikropolitična) gibanja opozarjajo, da politične artikulacije po eni strani govorijo o nečem specifičnem (izkoriščanje, neenakost, marginalizacija), po drugi pa ustvarjajo fikcijo političnega, političnih akcij in političnih subjektov. Proletarca, na primer, so konceptualizirali, skonstruirali (še posebej Marx v Engelsovem prevodu) kot belca, mišičastega (industrijskega) delavca, in čeprav je to pojmovanje/podoba zajelo/a le majhen del družbe (tj. ne žensk ali nebelcev), je bilo/a označevalec, koda za politični subjekt. Ta proces izmišljevanja političnega subjekta (konstrukcija povprečne, normativne podobe političnega subjekta) je prav tako del mikropolitičnih bojev in gibanj. In ta zapora me je vedno zanimala: Ali je možno delovanje, ki bi se izognilo tej zapori kategorizacije?
Naj pojasnim: politika identitete govori v imenu specifične skupine ljudi in tudi ustvarja kolektivno identiteto, ki pa lahko zelo hitro preide v normativno kategorijo. Feministično gibanje na Zahodu, na primer, se je borilo za žensko enakopravnost in je ustvarilo vnaprejšnjo specifično podobo ženske (bela ženska srednjega razreda). črni feminizem in postrukturalistični feminizem sta na ta normativ opozorila: obstajajo tudi črne, lezbične, delavske, gospodinje, izkoriščane, bogate itn., ženske in ne le ena sama kategorija. Ampak tudi ta seznam, ki se konča z itn., kaže, kako konstruirana je že posameznost sama. Nikoli ne moremo našteti vseh.

Kot feministka se danes gotovo bolj identificiraš s posameznimi pripovedmi gibanja kot diferencirane celote in te dogodke, teorije in akcije rekontekstualiziraš v današnje izkušnje.

Toda tudi z dejanjem rekontekstualizacije (če citiram Rosi Braidotti) si enakosti ne moreš zadati za politični cilj. Lahko jo jemlješ le kot strategijo. Braidottijeva opisuje, da se moramo me, tj. ženske vseh starosti, boriti za enake možnosti, proti posilstvom, za prisotnost žensk na vseh življenjskih področjih, ...ampak vse to je le strategija. To ne more biti cilj, saj bi za resnično enakost morali spremeniti sistem: sistem reprezentacije, pojem političnega, teoretski aparat, seksistično logiko dela itn. "Ne moremo enostavno upati, da bomo spravili ženske v klub, ne da bi spremenili klubska pravila", nadaljuje Braidottijeva (in z njo se v celoti strinjam). Zato verjamem, da je delovanje v smislu prikazovanja nepravičnosti ali neenakosti v družbi (npr. v filmu, videu ali na razstavi) še vedno lahko strategija, ki pa zadev ne bo strukturno spremenila.
Naj končam: razstavljanje političnega delovanja ali problematik v umetnostnih prostorih zame ne pomeni, da so ta odvisna oz. vpisana v reprezentančno, pač pa ravno obratno. Umetnostni prostor kot prizorišče je lahko produktiven za politično razpravo, saj lahko spregovorimo o dvoumnosti političnosti: o njeni simbolnosti in o realnosti, o fikciji in o vsakdanjih dejavnostih hkrati (še preden oz. ne da bi sploh postala obvestilo medijem ali peticija). Na ta način političnost lahko tudi pomaga prestrukturirati pojem in strukturo prizorišča, tudi prostorov umetnosti. Zame je torej dobra plat zamika v pojmovanju političnosti ta, da ne ponuja zlahka odgovorov, pač pa mapira še več vprašanj o tem, kaj pravzaprav je politična akcija. Je realna ali simbolna, kaj je strategija, kaj je cilj, kam gremo z njo in zakaj?

Peter Spillman:
Po moje pojem političnosti ni več osredotočen na tradicionalne politične institucije, kot so nacionalna država, stranke. Enako velja za določene obrede ali forme, povezane z njimi: javne razprave, diskusije, volitve, demonstracije ali "klasične" ulične oblike političnih bojev. Mislim, da je danes političnost v družbi veliko bolj vezana na sámo družbeno, na obrede komunikacije in interakcije; vsakodnevno obnašanje, okus, razlikovanje, potrošniške dobrine in znanje so lahko tudi politišna stališča. V tem smislu so zame procesi uvajanja hierarhij in normalizacije pogosto močno antipolitični, medtem ko se dejanje samolegitimizacije pogosto izkaže za resno politično dejanje. Zanimajo me tisti kulturni ali umetniški projekti, ki so politično relevantni, tako da zagotavljajo orodja za samozastopanje posameznikom, scenam ali razmeram, in ki deloma in/ali začasno uvajajo nove vrednote in postanejo relevantna orodja identifikacije za specifično skupnost.

Mislim, da je zelo nevarno govoriti o političnosti, vezani na samo družbo, na kulturo, na vsakodnevne in samoartikulacijske dejavnosti ... brez navezave na ekonomijo in globalni kapitalizem. Ta pogled (kot tudi kulturni študiji nasploh), ki poudarja pomen politizacije bojev za posebnosti, kulturne razlike, samoartikulacijo, vsakodnevne dejavnosti, ki preoblikujejo marginalnost..., ne ponuja transparentnosti oz. ne prevprašuje dovolj okvira, v katerem se ta dejanja dogajajo - vseobsegajoče prisotnosti, homogenosti kapitalističnega sistema (kot da je ta nesporen, nespremenljiv in se je zato nesmiselno ukvarjati z njim), prav tako pa ne poudarja dovolj, kako globoko so taki pojavi lahko ukoreninjeni v globalnem kapitalizmu in kako hitro jih ta spreminja v potrošno blago s procesi nevtralizacije in depolitizacije.

Marion von Osten:
Do neke mere se zelo strinjam s tvojim komentarjem. Po drugi strani pa tvoje vprašanje nekako implicira, da je kapitalizem glavni določevalec družbenih in kulturnih struktur, razmerij; seveda gre za zelo možnega določevalca, zagotovo pa ne edinega.
V zvezi s tem so kritizirali EuroVision2000 (v Bonnu na Videonalu 9), češ da so naše politične teme naperjene proti poznemu kapitalizmu in neoliberalizmu, namesto da bi se osredotočili na kulturno in družbeno produkcijo razmerij moči, in da je projekt samo gola kritika kapitalizma; do neke mere smo se morali strinjati. Ne sme nas zanesti vnema; ne danes, ko se antikapitalistično, antineoliberalistično gibanje šele poraja. Še vedno moramo reflektirati razmerja moči in vzpostavljanje subjektov na podlagi družbenih, kulturnih in ekonomskih vidikov.
Nikoli ne bomo razumeli uspeha finančnega trga, če ne bomo uvideli, da je za ta posel potrebna specifična subjektivnost, ki je možno zakodirana v kulturi. Ta subjektivnost (posrednik) v svoji pripovedi nastopa kot moški, zasvojen s številkami, belimi srajcami, kravatami, hard-core seksom in viagro. Seveda lahko rečemo, da zgolj igra za denar in je kriv, saj to je vendar kapitalistični sistem. Ampak to ne pove veliko, mar ne? Pa še kratka opazka glede kulturnih študijev, ko jih že kritiziraš; lahko rečem, da tovrstno kritiko pogosto slišim in je nekakšno natolcevanje levice, da so bili prav birminghamski Cultural Studies krivi za komodifikacijo subkultur ali za njihovo depolitizacijo. če bereš besedila Stuarta Halla ali Angele McRobbie nekoč in danes, vidiš, da kot bistveno vprašanje vedno izpostavljata razredno vprašanje v odnosu do rasne in spolne problematike. Produkcijo hierarhij s politično marginalizacijo in ekonomsko neenakostjo želita izpostaviti kot osrednje vprašanje, pri tem pa se sklicujeta na Marxa in Althusserja, in to v časih, ko slednja še nista bila modna v nemškem in francoskem teoretskem svetu. Tako bi zavrnila kritiko kulturnih študijev in rekla, da je krivda bolj na strani postmodernih filozofskih šol iz 80-ih, ki so nastopale proti subverznivnemu v kapitalističnih družbah in ki so kot posledico tega častile velikansko megakapitalistično družbo prihodnosti, v kateri bomo vsi prijateljsko plesali s sovražnikom. Zelo previdni moramo biti pri takih neproduktivnih pesimističnih izjavah glede kulture; analizirajmo raje, kaj se zares dogaja tako na globalnem jugu kot v našem bližnjem okolju.
Tvoje vprašanje nekako razumem, saj so v preteklosti in do danes (gotovo) obstajali kulturologi pod vplivom površne postmoderne misli (vse je fluidno, možno itn.), ki so govorili o "koncu politike", koncu družbenih gibanj itd. In ti ljudje mi oporekajo, na primer, da se "kapitalizem" v besedilih ne uporablja več. Kot da bi bilo poimenovanje razmerij moči stvar trenda ali mode. To je vsekakor neumno.
Danes lahko vidimo, da obstajajo kritična gibanja po vsem svetu. Zato je bil, to je moja teza, pesimizem postmoderne misli zasidran v tem, da ni upošteval bitk in bojev v t. i. tretjem svetu; na planetu nasploh. (Toda to niso bili bitke in boji v smislu INTERNACIONALE.) Tako imenovana postmoderna kriza torej predstavlja zelo zahoden pogled; pogled, ki ga je skrbela izguba univerzalnosti evropske misli. Današnja politična gibanja ne domujejo več pretežno v Evropi in ZDA, pač pa na popolnoma drugih mestih, celinah in krajih po vsem planetu. In zelo srečna sem, da se mora zdaj zbuditi Evropa.

Morda je eden od načinov, kako preseči manifestativno, simbolno raven, tudi delo v razvoju (work in progress) in kontinuiteta problematike v posameznikovem delu. Že nekaj let se ukvarjate z vprašanji restrukturiranja Evrope (Evropske unije), s procesi globalizacije in še posebej z vprašanji meja in migracije (npr. projekti MoneyNationTV, Zürich 1998; EuroVision2000; MoneyNation2, Dunaj 2000). Lahko poveste kaj več o tem; kakšno je bilo vaše izhodišče, da ste se začeli ukvarjati s temi vprašanji?

Susanna Perin:
Sama sem se teh vprašanj zavedla in se začela z njimi ukvarjati na različnih ravneh. Deloma je to povezano s spremembami tradicionalnega dojemanja političnosti, ki jo je opisal že Peter. Na začetku 90-ih se mi je zdelo, da imajo ekonomsko utemeljena moč odločanja, ekonomske spremembe, neoliberalizem in globalizacija neprimerno več vpliva na naše vsakodnevno življenje, kot pa "nacionalno-politični" sklepi. Zato se mi je zdelo zelo smiselno delati na teh vprašanjih. Po drugi strani pa se me to tiče tudi osebno, saj vprašanje migracije določa tudi mojo osebno zgodbo. Prihajam iz družine migrantov; več družinskih članov je bilo ekonomskih migrantov - od 20-ih let naprej v več evropskih držav in od 50-ih na različne celine (Avstralija, Latinska Amerika, Kanada). Zelo me je pretreslo, ko sem videla, kako so se zaradi Schengenskega sporazuma migrantom spremenili pogoji. Ko sem se leta 1999 srečala z Marion in s Petrom, ki sta se s temi vprašanji že ukvarjala, me je to še bolj spodbudilo in pripravilo, da sem se v svojem delu lahko še bolj osredotočila na to.

Marion von Osten:
Rekla bi, da kontinuiteta te debate ni samo rezultat skupinske oblike našega dela. Predvsem je del kolektivne zavesti; zavest in kritični diskurz sta stranska učinka neoliberalne politike, ki podpira ideologijo "najsposobnejšega", tako osebno kot ekonomsko. Drugič, zapiranje meja EU (Schengenski sporazum) je povzročilo pretres tudi v zahodnoevropskih družbah, saj smo bili še pred kratkim povabljeni k opazovanju odpiranja meja in nekdanjih "blokovskih držav". Všeč mi je ta podoba na glavo obrnjene strukture evropskih držav pred letom 1989, samo strani sta se zamenjali. Zdaj imate namesto "Vzhodnega bloka" "blokovske države" na Zahodu, nacionalne entitete, nekdanjo zahodnoevropsko realnost, pa na Vzhodu. Nekaj pa se vendarle ni spremenilo: ta idiotska, toga mejna črta. Po drugi strani obstaja kolektivna želja (na obeh straneh, vzhodni in zahodni, če naj uporabim ta neumni dualizem) po zlitju, izmenjavi, odpiranju, radovednosti. To sem občutila, ko sem se leta 1991 preselila v Berlin. Zelo sem bila radovedna in sem se vključila v veliko kulturnih aktivnosti ter tako prišla v neposreden stik z ustvarjalci in teoretiki kulture iz Leipziga, Dresdna in vzhodnega Berlina. Na moje začudenje pa t. i. (kulturne) levice iz zahodnega dela Nemčije in tudi Švice ti tranzicijski procesi sprememb niso zares zanimali. Zato sem nekaj let kasneje (1998) v züriški Shedhalle organizirala projekt MoneyNations, saj je še vedno šlo za velikansko slepo pego v percepciji teh zelo specifičnih procesov. Pri MoneyNations 2 je bilo že bolj zapleteno, saj smo bili priča Natovim bombardiranjem, v Avstriji pa je bil izvoljen Haider. To je spremenilo celotno razpoloženje in žarišče projekta v smislu državnega rasizma, hegemonije, vsakodnevne diskriminatorne izkušnje zunaj in znotraj schengenske meje.

Na vprašanje o možnih političnih implikacijah, ki bi presegle simbolno raven, bi rada navezala tudi pojem geta ali celo "varnega bazena", kot pogosto kritizirajo družbeno ali politično angažirane umetniške projekte in kar je prišlo na dan tudi v razpravi, ki je sledila vaši predstavitvi v Ljubljani, predvsem zaradi vašega stališča, da vas ne zanima doseči širših množic in niste zainteresirani za predstavitve videov v množičnih medijih. Kako razumete pojem geta, še posebej v odnosu na vaš projekt?

Marion von Osten:
Ja, strinjam se, da je to vprašanje povezano s tistim, vendar se ne strinjam s splošnim negativnim dojemanjem geta, toda k temu se bom še vrnila. Rekla bi, da EuroVision2000 ni najboljši primer za pogovor o getu v negativnem smislu, o getu kot zapori (tj. kot simbolnem aktu samo znotraj sveta umetnosti). V primeru EuroVision2000 ni prišlo do zapore, izključitve - niti med procesom izgradnje producentske mreže niti pri distribuciji materiala. Eden od ciljev projekta je bil, da pri izmenjavi sodelujejo producenti iz vse Evrope, da oblikujejo prijateljsko mrežo tistih, ki jih skrbi (onkraj schengenskih meja) rasizem in reakcionarno delovanje znotraj transformacijskih procesov EU, in da inicirajo lokalne in specifične invencije, umetniške in politične. Videe, ki so jih sproducirali in nam jih poslali v predvajanje, smo uporabili za ustvarjanje vzdušja za razprave in debate. V Pragi (tik preden so se oktobra 2000 začele demonstracije proti WTO - Svetovni trgovinski organizaciji) smo tako želeli vzpostaviti dialog med levičarji in avtonomnimi scenami z zahoda ter kritičnimi intelektualci iz lokalne scene. To se navadno ne dogaja in tudi med celotno anti-WTO kampanjo ni prišlo do tega, saj je večina zahodnjakov menila, da so politična sredstva enaka, ne glede na to, kje si. V Bruslju smo organizirali kampanjo za regularizacijo priseljencev brez urejenih papirjev s skupino Sans Papiers Office Antwerp, saj je bila tisti čas to ena najpomembnejših političnih točk v Belgiji. Za pozicioniranje smo uporabili prostore z zelo različnimi simbolnimi ravnmi; to niso bili prostori umetnosti, pač pa medijski prostori, prostori za projekcije in kulturne dogodke. (Kampanja za regularizacijo je namreč potekala v glavni dvorani Brussel 2000, razprave o produkcijskih pogojih kulturnih producentov pa so bile na uradu za zaposlovanje v Saint Josse.)
Če pa geto razumemo drugače, bi se strinjala z navezavo pojma na EuroVision2000. Pravkar sem prebrala odličen članek o homoseksualnem getu, ki ga je napisal moj prijatelj Marc Siegel, homoseksualni kritik iz Los Angelesa, ki zdaj živi v Berlinu. Z vidika homoseksualnega življenja in njegove subkulture je predstavljal geto od nekdaj možnost obstoja in preživetja. V getu si ljudje delijo poznavanje, kode lokalnih posebnosti, dogajanja (klubi, bari, parki), seksualne želje, pravila oblačenja in stile ter tako vzpostavljajo začasne prostore artikulacije. Verjamem, da ne moremo razumeti samoizražanja brez specifičnosti in posebnosti scene ter individualnih želja, ki se v njej artikulirajo. V tem pomenu geta družbeno delovanje mapira urbani prostor kot začasno izkušnjo, ki pa je obenem produktivna za breznormativne življenjske razmere. Na ta način lahko geto razumemo tudi kot zbirališče za izgradnjo zelo lokalnega okolja, v katerem širša skupnost (manjšin) lahko komunicira in kjer je življenje možno brez popolne kontrole. Cilj EuroVision2000 je bil zgraditi heterogen prostor izmenjav in interesov, v katerem bi delili težave in celo zabavo: zgraditi skupnost, ki ni zaprta, ampak specifična.

Peter Spillman:
Če rečem, da me predstavljanje videov v množičnih medijih ne zanima, to še ne pomeni, da nekateri videi in poročila, ki so del programa EuroVision2000, ne bi sodili v ta kontekst. Vendar me osebno pogajanja in kompromisi ne zanimajo več; prepričevati, ali kar se dogaja pogosteje - svetovati in usmerjati ljudi v medijih, kako naj postanejo politično korektni. Moj namen ni neke vrste medijska reforma ali izboljšanje institucij. Svojo energijo bi raje usmeril v produkcijo in invencijo, ustvarjal nove razmere, povezave in mreže med kulturnimi aktivisti in seveda tudi zase; to pa omogoča nove konstelacije dela in izmenjave, lastne poglede na resničnost, eksperimentalne prehode disciplin in znanja. Kot lahko vidim, se je vsaka kulturna, kritična in teoretska vsebina, ki so jo kasneje uspešno distribuirali in na koncu v glavnem komercializirali kot mainstream v množičnih medijih ali v širšem družbenem kontekstu, razvila v "neke vrste geto", pogosto v začasnih območjih specifičnih interesov in družbenih konstelacij, pogosto v povezavi z nekakšno alternativno ekonomsko strukturo. V tem smislu torej vidim širšo distribucijo kot zelo drugačen projekt od iniciranja oz. vzgajanja kulturno produktivnih kontekstov. Zdi se mi, da bi ti dve stvari zelo težko mešali.

Susanna Perin:
Način, ki smo ga izbrali za EuroVision2000: prikazovanje različnih vidikov istega pojava (z videi različnih avtorjev), kompleksne podobe resničnosti, in zagotavljanje produkcijskih izhodišč za nadaljnje razprave, ne ustreza jeziku televizijskih novic-dokumentarcev-poročil. V nasprotju z množičnimi mediji, ki se pretvarjajo, da vam posredujejo "realno, objektivno informacijo", v resnici pa vam prikrivajo sorodne učinke, smo izbrali kompleksnost in učinke. Nimam vtisa, da bi delala v getu, saj delujemo in se gibljemo v različnih mestih, kontekstih in razmerah. Kot v getu bi se počutila, če bi delala izključno v prostorih umetnosti in sodelovala samo z drugimi umetniki. Delujemo tako na umetnostnem in kulturnem področju kot tudi na političnem ter sodelujemo z umetniki, aktivisti in teoretiki. Seveda imamo enako ali podobno ideologijo.

Zanimivo je, da ste v svojih odgovorih kar nekajkrat razlikovali med umetnostnim in neodvisnim medijskim prostorom, medtem ko ste govorili o svojem dojemanju geta - zvenelo je, kot da pojem geta lahko povezujemo samo s kontekstom umetnosti. Po mojem mnenju pa to ne velja le za umetnostni prostor, oz. če sem natančnejša - umetnostni sistem, ampak lahko kot geto v negativnem smislu deluje tudi alternativni medijski prostor, po drugi strani pa lahko neodvisni mediji delujejo kot geto tudi v pozitivnem smislu, saj so lahko konstitutivni oz. življenjskega pomena za nekatere skupnosti, manjšine.
Kako v zvezi s problematiko geta gledate na prepričanje, da je naloga "alternativnega" ali "neodvisnega" medija oblikovati "novo" publiko z razširjanjem "neodvisnih, pravih" informacij, ki delujejo kot razsvetljenje, ki pri publiki povzročajo spremembe zavesti, ta pa bo privedla do družbenopolitičnih akcij in širjenja sprememb v obstoječih razmerah?

Marion von Osten:
Moj odgovor izhaja iz intenzivnih razgovorov, kulturnih in umetniških sodelovanj, ter zoper t. i. objektivno poročanje. Osebno, kot umetnica pa tudi v EuroVision2000 smo zagovarjali dialog namesto monologa, interkulturalnost namesto multikulturalnosti. Kot sem že omenila, nimam težav z getom, kakršnega sem opisala, in tudi ne s sceno alternativnih medijev. V getu, o katerem govorim, gre za povezave, in to ne le ene in iste skupine ljudi; gre za komunikacijo med ljudmi, če hočeš tudi po celem svetu, ampak ne z vsakomer. Ponavadi ljudje sprašujejo o getu kot o nečem negativnem in s tem imam res težave. Prelahko je reči, da je geto slab in širša publika dobra; kot da bi videi, če bi jih distribuirali na široko, rešili problem političnosti ali vprašanje javnega in posledičnih akcij. Imeli smo drug namen. Večino bolj klasičnih dokumentarcev EuroVision2000 je predvajal ali celo plačal Channel 4. Veliko EuroVision2000 videov je bilo tako že predvajanih na televiziji ali v drugih javnih prostorih. Nasplošno videe distribuirata umetnik in filmar sama prek galerij, saj niso naši. Niso naša last. Danes celotno zbirko EuroVision2000 filmov distribuira FilmCoopi na Dunaju, nekaj filmov pa bo za zbirko morda vzel Centre Pompidou v Parizu. Vendar ta uveljavljena predstava o uspehu zame ni najbolj zanimiv del projekta. Mi smo videe izkoristili za debate, za cikle razprav o sociopolitičnih vprašanjih v treh popolnoma različnih političnih okoljih: Pragi, Bruslju in Bologni. Poskušali smo poiskati lokalno vpletene ljudi, ki so jih zadevala vprašanja globalizacijskih procesov, vendar nikoli zato, ker bi bili zgolj enakega mnenja glede teh kompleksnih vprašanj. Naše delo je bilo začeti dialog, intervencijo ter najti sodelavce na političnem in kulturnem področju. To je, kot vidim, v medijih in na umetnostni sceni že veliko. Kot da bi avtor dokumentarcev in umetnik ali ljudje iz alternativnih medijev in filmarji ne imeli kaj početi drug z drugim. Iz lastnih dolgoletnih izkušenj vem, da je že zelo veliko, če pripraviš ljudi, da se medsebojno poslušajo in razložijo svoja stališča, da se debatira in zagovarja vprašanja o reprezentaciji, da temo estetskosti nadomesti političnost, da prevprašujemo lastne strategije, da kritiziramo svoje delo, da nismo tekmovalni, da lahko artikuliramo tudi male stvari in ne le velikih produkcij itn. In to je dobro pri EuroVision2000. Vendar projekt nikoli ni želel biti ideal ali institucija. Je začasen, provizoričen, prehoden prostor. In tudi to je dobro, saj lahko iz projekta vzklijejo nove stvari, ki lahko prevprašujejo tudi naše lastno delovanje.

Peter Spillman:
Glede na to, kar sem že povedal, ne verjamem več v pozitivni učinek razsvetljenja ali samoumevne resnice boljše, popolnejše in zato učinkovitejše informacije. Ideja o boljši informaciji ali o posredovanju objektivnih resnic je v zahodnih medijih postala neke vrste ideologija. Nasprotna informacija sama ne bo spremenila glavnih struktur moči v družbi, vse dokler položaj razsvetljenega lastnika verodostojne informacije in pravega znanja temelji na hierarhičnem ali paternalističnem vzorcu. Govoriti v dobro (ali v imenu) zatiranih in marginaliziranih drugih, o žrtvah sistema, ne da bi jim ponudili možnost, da sami artikulirajo lastne pozicije, je zelo problematičen pristop, saj predlagane rešitve pogosto odražajo projekcije ali celo interese govorcev in vpeljujejo nove strukture moči. Ko smo organizirali EuroVision2000, smo se tega zelo zavedali in zato želeli poiskati pozicije in perspektive, ki jih ne prevaja ali posreduje več nobena "objektivna" tretja stranka, ampak so bolj subjektivne, izhajajo iz osebne vpletenosti.
Zamisel o sodelovanju ali angažiranju bolje opiše ureditev, iz katere bi, po mojih pričakovanjih, lahko prišlo do učinkov v obstoječih razmerah; recimo pojav kritičnega političnega gledalca, ki je hkrati sam svoj aktivist. V neoliberalizmu se da namreč vsega udeležiti in vsi naj bi sodelovali, seveda pretežno v komercialnem smislu, kjer je končna posledica nakup. Udeležba v projektu, kot je EuroVision2000, pomeni nekaj popolnoma drugega in bi jo lahko opisali z izrazom "osebna vpletenost". Vpletenost v tak projekt vključuje, na primer, ne le producente videov, ampak tudi kritične gledalce, ki namesto da bi bili pasivni, postanejo sami svoji aktivisti. Zato projekti, kot je EuroVision2000, nikoli ne bodo naslavljali množične publike, in to ni negativno, vse dokler sta "doseganje množične publike" in "iniciranje osebne vpletenosti" dva popolnoma različna pristopa.

Če te prav razumem, lahko isti pristop, ki ga prakticirajo strukture moči (govorjenje v imenu zatiranih in marginaliziranih drugih), zaznamo tudi v t. i. alternativnih in neodvisnih medijih, le da z drugega vidika. Prav to je bila ena od mojih trditev v petem vprašanju: neodvisni pogosto delujejo z enako strukturo, vzorci (razsvetljenje, govor za zatirane druge, ...) kot mainstreamovski mediji, samo da gre za drug zorni kot ...

Peter Spillman:
Ja, strinjam se, tudi jaz govorim o tej strukturni podobnosti. Seveda pa imajo mainstreamovski mediji popolnoma drugačne motive in interese od alternativnih, saj so v ozadju navadno komercialna podjetja z investitorji in s potrebo po ustvarjanju dobička. Zato bodo poročali o "marginaliziranih drugih" na priljubljen način, v škandaloznem duhu, če bodo s tem lahko pritegnili gledalce in povišali kvoto gledanosti, zelo pogosto na precej rasističen način. T. i. alternativni mediji pa se po drugi strani vedno razglašajo za distributerje "zatrtih" informacij in tu je, kot praviš, precej velika nevarnost reproduciranja tradicionalnih struktur moči (zahod in vsi ostali), s tem ko bodo govorili o zatiranem "Drugem", tudi če se izkaže, da so bili dobronamerni. želim opozoriti, da se nam zdi alternativen pristop do informacije več kot samo natančnejše ali objektivno poročilo. Gre za vprašanje pozicije govorcev in tistih, o katerih govorimo. Alternativna uporaba medija za nas pomeni iskanje načinov, kako zagotoviti možnost izjavljanja, deljenja mnenj in usposabljanja lokalnih, prilagojenih oblik distribucije.

Ali boste svoje videe objavili tudi na internetu (v obliki odprtega arhiva), kjer bi jih ljudje lahko uporabljali in dodajali svoje materiale če bolj svobodno kot zdaj?

Peter Spillman:
Ja, iščemo sredstva za to.

Marion von Osten:
Ko govorimo o rasizmih, nas zanima kompleksnost vprašanj in pogledov na rasizem, ne pa propagandistična raba v smislu razsvetljevanja drugih. Táko je bilo stališče EuroVision2000. Vprašanje kritične kulturne produkcije se začne nekje drugje. Vprašanje se začne s tem, kako smo navajeni predstavljati védenje o "Drugem". Del razsvetljenskih postopkov je bil tak, da so prinesli "svet" k nam; na koncu tudi prek televizijskih sprejemnikov! Za kakšno ceno? Zagotovo za ceno kolonializma. Sámo razsvetljenstvo pa je vodilo racionalni vodilni duh proti naivnosti "preostalega sveta", proti t. i. domorodcem, "otrokom narave". če hočemo razumeti, kako je rasizem strukturno zakodiran v današnjo družbo, ne moremo, po mojem mnenju, imeti zgodbe, ki jo pripovedujejo neki zahodnjaki, ki se trudijo pravilno osvetliti primer, in ki jo bodo nato predvajali naokrog. Veliko bolj verjamem v subjektivizacijo objektivnosti in v specifične naracije, lokalitete in glasove: pustiti govoriti in poslušati, odgovarjati, intervenirati in spraševati, se boriti in razumeti ...namesto težnje, da bi preglašali oz. bili premočrtni. Verjamem, da bi to dejansko pomenilo širšo spremembo obstoječih razmer, v tem bi lahko prepoznali celo revolucionarne vidike, saj bi se naše pojmovanje abstraktne, objektivne informacije spremenilo v njeno relativno razumevanje.