Šola

Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti je edini program v Sloveniji, ki je namenjen praktičnemu in teoretičnemu izobraževanju na področju kuratorskih praks. Izhaja iz podmene, da je prihodnje strokovnjake in strokovnjakinje potrebno naučiti veščin in metod praktičnega dela ter jim omogočiti vpogled v kritiški in teoretski aparat, kar jim bo pomagalo pri nadaljnjem delu na področju sodobne vizualne umetnosti. Šola je bila ustanovljena leta 1996/1997, do sedaj jo je obiskovalo več kot 150 udeleženk in udeležencev, številni med njimi pa danes aktivno sooblikujejo umetniški prostor.

Gre za dvoletni program, ki se na podlagi bogatih izkušenj ves čas nadgrajuje in posodablja. Prvi letnik je sestavljen iz sedmih, drugi pa iz petih modulov, ki vključujejo predavanja, delavnice, praktično in terensko delo. Prihodnje kuratorke in kuratorji se na šoli seznanijo z zgodovino kuratorskih praks, spoznajo številne področne strokovnjake in strokovnjakinje, dobijo vpogled v kritiški in teoretski aparat, ki jim bo v pomoč pri nadaljnjem delu na področju sodobne vizualne umetnosti, predvsem pa pridobijo veščine in metode praktičnega dela.

Prvi letnik (oktober 2018–junij 2019) je posvečen pridobivanju umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj. Udeleženke in udeleženci se bodo spoznali z umetnostnim sistemom, kulturnimi politikami, zgodovino razstavljanja in kuratorskih praks. Posvetili se bomo tudi pisanju o sodobni umetnosti, analizi umetniških del in spoznavanju dela kuratorjev in kuratork.

Drugi letnik (september 2019–junij 2020) je posvečen kuratorskim in kritiškim študijam ter praktičnemu delu. Program vključuje obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in module o praktičnem delu ter snovanju razstave. Na rednih tedenskih kuratorskih srečanjih z mentorjema Alenko Gregorič in Miranom Moharjem bodo udeleženci in udeleženke zasnovali in realizirali končno razstavo in spremljevalne dogodke.


Zgodovina

Izobraževalni program Svet umetnosti se je leta 1996 razvil iz potrebe po teoretičnem in praktičnem izobraževanju na področju sodobne vizualne umetnosti, saj ta znanja in izkušnje univerzitetni sistem v Sloveniji ni nudil. Formalno umetnostnozgodovinsko izobraževanje ni obsegalo umetnostne teorije in produkcije 20. in 21. stoletja v zadostni meri in prihodnji mladi strokovnjaki so se, ker niso vedeli, kako se lotiti dešifriranja sodobnih praks in tendenc, povečini posvečali umetnosti preteklih obdobij. Medtem ko je umetniška produkcija v 80. in 90. letih pomembno sooblikovala družbene procese in se vključevala v mednarodni prostor, ji teoretska in kritiška refleksija ni uspela parirati. Svet umetnosti je zato ponudil serijo javnih predavanj, s katerimi smo osvetlili sodobne umetniške prakse in umetnostne teorije ter vzpodbudili njihovo razumevanje. Obenem smo organizirali tečaj za kustose sodobne umetnosti, ki je dal udeležencem in udeleženkam vsebinska in organizacijska znanja, potrebna za delo kuratorja sodobne umetnosti.

Prvo leto je Svet umetnosti, ki sta ga razvili umetnica Alenka Pirman in Lilijana Stepančič, gostoval v Galeriji Škuc, leta 1998 pa se je preselil na takratni Sorosov center za sodobne umetnosti v Ljubljani. S tem se je vključil v Centrove mednarodne povezave, ki so bile zelo močne predvsem v nekdanji Vzhodni Evropi in novih državah, ki so bile prej del Sovjetske zveze – in tako dobil specifičen mednarodni kontekst. Tečaju smo tega leta dodali še študijske ekskurzije v druga okolja, ki so udeležencem omogočile pogled čez domači prag in jim pokazale pestrost metod, prijemov in tehnik delovanja v umetnostnih sistemih v različnih okoljih.

Leta 2000 smo ga nadgradili z Delavnicami o teoriji in praksi umetnosti, ki so leta 2003 prerasle v Seminar iz pisanja o sodobni umetnosti (od leta 7 (2003/2004) dalje reden del programa). Ta je spodbujal pisanje o sodobnih umetniških praksah in nove diskurze in metode zapisovanja in zgodovinjenja umetniških praks.

V svojem sedmem letu (2003/2004) je izobraževalni program Svet umetnosti tudi prerasel v šolo za sodobno umetnost, sestavljeno iz tečaja za kuratorje s sklepno razstavo, seminarja iz pisanja, serije predavanj in zbornika.

Istega leta smo izobraževanje za eno leto preoblikovali v Laboratorij kuratorskih praks. K sodelovanju smo povabili nekdanje tečajnike, tečajnice ter udeležence in udeleženke seminarja in med prijavljenimi izbrali sedem tistih, ki so se medtem že uveljavili v svetu sodobne umetnosti. Skupno raziskovanje in razmišljanje ob snovanju sklepnega dogodka smo nadgradili z analizo in refleksijo preteklosti Sveta umetnosti. In še pomembneje, laboratorij nam je služil za sprotno preverjanje našega delovanja, ponudil pa je tudi možnost za prevetritev idej celotne kuratorske scene pri nas. Tako smo, denimo, pripravili dve okrogli mizi, ki sta pripeljali skupaj tako rekoč vse ključne protagoniste in protagonistke kuratorstva v Sloveniji v minulih štiridesetih letih. Laboratorij se je sklenil dvakrat, z enotedenskim projektom z naslovom LabSUs v Galeriji Škuc junija 2007 in z razstavo LabSUs osebno/osobno v Mestni galeriji v Labinu oktobra istega leta. To sta bila dva različna načina udejanjanja ene kuratorske prakse: v Galeriji Škuc so kuratorji in kuratorke z nenehno navzočnostjo in z intenzivnim večplastnim javnim, pol-javnim in internim programom v enem teden trajajočem zamahu prikazali kuratorski vsakdan; v Labinu so svoj kuratorski kredo izpovedali z izborom umetniških del in individualno kuratorsko izjavo.

Po vrsti različnih formatov, ki smo jih preizkušali do leta 2009, smo z Letom 13 (2010/2011) posamezne segmente šole (tečaj za kustose, seminar iz pisanja), pa tudi različne formate (delavnice iz pisanja, delavnico podrobnega branja, razstave, moduli, predavanja) dopolnili in pod jih imenom Svet umetnosti, šola za kustose in kritike sodobne umetnosti razporedili v dva letnika. Prvi letnik je bil posvečen pridobivanju umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj, drugi pa kuratorskim in kritiškim študijam in preizkušanju v praksi. Pilotski letnik je pripomogel k dodatnemu razmisleku o strukturi in vsebini programa. Dveletni program šole je zasnovan na podlagi večletne raziskave o različnih kuratorskih programih, analize kuratorskih praks, posvetov z relevantnimi domačimi in mednarodnimi strokovnjaki in strokovnjakinjami, ovrednotenja preteklega programa in razmisleka o učinkovitih modelih izobraževanja na področju sodobnih vizualnih umetnosti in teorij. Programu prvega letnika pilotske 13. generacije, sestavljenemu iz poglavij iz umetnosti 20. in 21. stoletja, delavnic podrobnega branja, študijskih ekskurzij, delavnic iz pisanja o umetnosti in interpretiranja umetnosti in usmerjenih obiskov razstav, smo v 14. letu dodali Seminar iz teorije in vodeno obiskovanje ateljejev umetnikov. Predvsem pa smo ga podaljšali s poskusnih 6 mesecev 2010/2011 na celo leto.

Po uspešno zaključenem izobraževanju 14. in 15. leta šole se v januarju 2017 vračamo s prenovljenim programom, ki se po novem imenu Svet umetnosti, šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje. Šola je sestavljena iz dveh letnikov, deli se pa na tri sklope: Predavanja, Seminarji in moduli ter Delo v praksi. Predavanja v prvem letniku so osredinjena na spoznavanje z umetnostnim sistemom, kulturnimi politikami, zgodovino razstavljanja in zgodovino kuratorskih praks. Seminarji so posvečeni kritiškemu pisanju, analizi umetniških del in spoznavanju s teorijo, pod niz srečanj Kuratorska raziskava pa smo ugnezdili module o praktičnem delu kuratorjev in kuratork. Drugi letnik vključuje redna srečanja z mentorjema, obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in module o praktičnem delu ter snovanju razstave. Del programa ostaja tudi niz javnih predavanj, ki bo v prihodnjem letu znova posvečen kuratorskim praksam.

Šola je bila že od vsega začetka mednarodna s številnimi mednarodnimi predavatelji in predavateljicami, iz sosednjih držav pa so nemalokrat prihajali tudi udeleženci.

Arhivske strani Leto 1–Leto 9 (od 1996 do 2005/06)


Predstavitev zgodovine šole na razstavi ob dvajseti obletnici šole Svet umetnosti maja 2017 v Galeriji Škuc.

Časovnica v prvi sobi kronološko predstavlja dvajsetletno zgodovino šole Svet umetnosti, njene programske in razvojne premike ter njeno zunanjo refleksijo. Vsak letnik je prikazan v sklopih, ki si sledijo v naslednjem vrstnem redu: predstavitev ekipe, udeležencev in udeleženk šole; proces dela in končna razstava; medijski odzivi. Izbrano gradivo pojasnjuje spremembe v vsakoletni strukturi šole, institucionalnem okviru ter konceptualnem razvoju v konstruiranju izobraževalnih praks in metodologij.

LETO 1 (1997) | LETO 2 (1998) | LETO 3 (1999) | LETO 4 (2000/01) | LETO 5 (2001/02) | LETO 6 (2002/03) | LETO 7 (2003/04) | LETO 8 (2004/05) | LETO 9 (2005/06) | LETO 10 (2006/07) | LETO 11 (2007/08) | LETO 12 (2008/09) | LETO 13 (2010/11) | LETO 14 (2011/13) | LETO 15 (2014/16) | LETO 16 (2017/18)


Da smo s Svetom umetnosti uspešni, dokazuje že samo število uspešnih udeležencev šole: več sto ljudi je doslej končalo šolo, tečaj, seminar, se udeležilo delavnic, predavanj, simpozijev, študijskih potovanj ali sodelovalo na razstavah … Zaposlitev jih je našlo veliko, nekateri domala takoj po končanem izobraževanju, medtem ko so drugi aktivni kot samostojni kuratorji in kuratorke, tudi v mednarodnem prostoru.

Dosežki programa so zbrani v petih zbornikih z besedili v slovenskem in angleškem jeziku, ki so izhajali med leti 1997 in 2004. Zbirki se je po daljšem premoru pridružil šesti, ki je izšel junija 2012.

Zborniki Sveta umetnosti


Svet umetnosti iz leta v leto postaja bolj kompleksen in konceptualno zaokroža številne programe Zavoda za sodobno umetnost SCCA–Ljubljana. Ti programi sistematično vzpostavljajo strokovno platformo za sodobno vizualno umetnost in teorijo, ki so bistvene za ravnovesje med umetniškimi in kuratorskimi praksami, med umetniško produkcijo in njenimi teoretskimi in kritiškimi analizami.