Dr. Suzana Milevska: Kooperativno kuratorstvo: Kolektivno kuratorsko telo

by

Laboratorij kuratorskih praks
2007/2008
Letnik 11

Delavnica Št. 3

11. in 12. februar 2008
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Pogoste in uspešne kolaborativne kuratorske ekipe na mednarodni umetnostni sceni danes niso več nikakršno presenečenje, zlasti če upoštevamo opazen zasuk v umetniških praksah, vse od individualnih, kolaborativnih in participatornih projektov do k raziskavam skupnosti usmerjenega aktivizma. Pari, dvojice, trojice, kolektivi, izbrane ekipe in drugačne oblike skupin so zdaj domala neizogibni pri produkciji večine mednarodnih umetniških projektov. Glede na to je delavnica Kooperativno kuratorstvo poskušala promovirati kakor tudi preizpraševati nove kolaborativne kuratorske formate in druge odprte modele strokovne interakcije med kuratorji. Ali je sodelovanje zgolj na novo izumljeno orodje, ki se pogosto uporabi v pragmatične namene v visoko kompetitivnem polju kuratorstva, ali pa gre dejansko za teoretsko upravičeno prakso?Na delavnici smo razmišljali o izzivih, ki jih prinašajo sodelovanja, vse od dekonstrukcije različnih konceptov avtorstva do različnih konstruktivnih konceptov kolektivizma in skupnosti kot orodja za družbene spremembe. Delavnica Kooperativno kuratorstvo se je s teoretičnega in praktičnega vidika osredotočila tako na upravičenost kakor na vprašljivost potencialov, ki jih prinaša sodelovanje. Projekt je z razmislekom o pojmih intersubjektivnost, komunitarizem in multituda prispeval k razvoju novih načinov kuratorskih znanj.

Dvodnevna delavnica iz kooperativnega kuratorstva bo sestavljena iz serije različno strukturiranih diskusij o sodelovanju. Namen delavnice je urjenje in uporaba kritičnega mišljenja s posebnim poudarkom na praktičnih nalogah:

  • evalvacija izbranih predlogov za razstave in njihova kontekstualizacija znotraj sodobnih teoretskih okvirjev
  • koncipiranje realnih kuratorskih projektov

Poskus zasnove projekta, oblikovanega posebej za izbran prostor v nekem drugem mestu, je hkrati združil in primerjal interdisciplinarne spretnosti vseh udeležencev ter ponudil možnost za kuratorsko sodelovanje na daljavo.


Urnik:

Ponedeljek, 11. 2. 2008

10.00 – 11.30 Uvod: Kolektivno kuratorsko telo
Začetno teoretsko izhodišče delavnice je opozorilo Jean-Luca Nancyja, da pozabljamo na pomembnost pojmov biti skupaj, imeti skupno in pripadati ter da živimo sodobni čas brez odnosov. Raziskovali smo filozofski koncept being singular plural (biti ednina v množini), kot ga je formuliral Nancy. Njegov koncept biti je vedno že biti z nekom/nečim. Po Nancyju biti vedno sproži s/z kot neizbežno zvezo, ki povezuje različne poedinosti. Nancy gre še dlje, pravi, da biti ne obstaja brez pomoči s/z, ker ga prav ta predlog pravzaprav strukturira. Da bi pridobili znanje in prakso iz pojma mi, je po Nancyju potrebno razumeti aporijo intersubjektivnosti: da mi ni subjekt v smislu samoidentifikacije in tudi ni vedno sestavljen iz istih subjektov ali komponent.

11.30 – 12.00 Odmor

12.00 – 13.00 Diskusija
Udeleženci so bili razdeljeni v dve skupini in so razvili argumentirano debato v prid individualnega ali kolektivnega kuratorstva.

13.00 – 14.30 Odmor za kosilo

14.30 – 15.30 Predstavitev posameznih kolaborativnih projektov
Poleg uvodne predstavitve vodje delavnice o mednarodno poznanih kolaborativnih kuratorskih praksah, so udeleženci predstavili tudi kolaborativne projekte iz lastnega konteksta, ki so jih obiskali ali kurirali.

15.30 – 16.00 Odmor

16.00 – 17.30 Evalvacija dveh predlogov kolaborativnih projektov,
ki so bili predhodno na voljo udeležencem.

.

Torek, 12. 2. 2008

10.00 – 13.00 Kolaborativno delo na dveh različnih predlogih
Predlogi za dve kolaborativni strukturi so temeljili na virtualnem in realnem prostoru. Udeleženci so bili razdeljeni na dve skupini. Obe skupini sta predlagali novo izvirno obliko kolaborativnega kuratorstva.

13.00 – 14.30 Odmor za kosilo

14.30 – 15.30 Predstavitev projektov
obeh skupin (vsaka 30 minut)

15.30 – 17.30 Evalvacija projektov
obeh skupin in zaključna diskusija

.

Delavnica je potekala v angleškem jeziku.


Obvezna literatatura:

Jean-Luc Nancy. Being Singular Plural.
Trans. Robert D. Richardson and Anne O’Byrne. Stanford, CA: Stanford University Press, 2000, 73-99 (pdf 3,4 MB)

Suzana Milevska - delavnica
Suzana Milevska - delavnica
Suzana Milevska - delavnica
Suzana Milevska - delavnica
Suzana Milevska - delavnica
Suzana Milevska - delavnica
Suzana Milevska - delavnica
Scroll up